КОНТАКТИ
ЮЗУ "Неофит Рилски"
гр. Благоевград 2700
ул. Иван Михайлов №66,
E-mail: solarenergy@swu.bg
GSM: 0877 700 170
ЗА ПРОЕКТА
 

Тема: Оползотворяване на слънчевата енергия в Югозападна България

 

Номер на договора: ДМУ03/1

Ръководител: гл. ас. д-р Антон Нанев Стоилов - кат. "Физика", Природо-математически факултет

Базова организация: Югозападен университет "Неофит Рилски"

Обща сума на проекта: 38 000 лв.

Финансиране: Фонд "Научни изследвания" към МОМН

Конкурс: Млади учени - 2011

Продължителност: 24 месеца

Начало на проекта: март 2012 год.

 

АНОТАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Въпреки теоретичните оценки за значителен потенциал от слънчева енергия нейното оползотворяване е далеч от желаното ниво в целия Югозападен регион на България. В рамките на този проект ще бъде изградена научно-изследователска мрежа в Югозападна България за изследвания в областта на оползотворяването на слънчевата енергия. Целта на тази мрежа е събиране на необходимата информация за оценка на реалния потенциал на оползотворяването на слънчевата енергия и енергийна ефективност. Първа стъпка в тази посока е изграждането на регионална метеорологична мрежа, обхващаща 6 типични района в Югозападна България, за мониторинг на основните параметри на околната среда. Събраната информация ще бъде обработена в изграден по този проект изчислителен компютърен клъстер за енергийно планиране и управление (ККЕПУ), което ще даде възможност за създаване на прецизни енергийни експертизи в областта на оползотворяването на слънчевата енергия. На базата на проведени от членовете на колектива анализи и разчети ще се изгради научно-изследователски полигон в Югозападен университет „Неофит Рилски” включващ система за фотоволтаично преобразуване и система за фототермично преобразуване. Полигонът ще бъде основа за съвместни обучителни дейности между ЮЗУ и местния бизнес и население. Проектът е насочен пряко към повишаване делът на оползотворяването на слънчева енергия. Дейностите по проекта са насочени към инвестиране в необходимата инфраструктура с малък мащаб, която би довела до подобряване на човешкия потенциал и качеството на живот на региона като цяло. Внедряването на системи за преобразуване на слънчева енергия и енергийна ефективност, което е пряк ефект от изпълнението на настоящия проект, ще намали заплахите от замърсяване от използването на конвенционални енергийни източници.